Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Voorwerp

+        Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele verhouding tussen Sportastix Vereniging Zonder Winstoogmerk, (hierna Sportastix vzw), met zetel te B‐2800 Walem, Pastorijstraat 2 en de klant, die de diensten van Sportastix vzw uitsluitend voor niet‐beroepsmatige doeleinden bestelt.

 

Artikel 2 : Reservatie

+        Men kan voor de Sportastix-kampen enkel inschrijven voor een volledige week, en niet voor losse dagen.

+        De deelnemers kunnen via de website www.sportastix.be een reservatie maken voor een plaats in een of meerdere Sportastix-kampen. U ontvangt dan via mail een uitnodiging tot betaling. Vanaf het moment dat u een bevestiging van inschrijving ontvangt, is uw reservatie definitief en dient deze onverwijld betaald te worden. Pas na betaling van het volledige bedrag bent u verzekerd van uw plaats.

+        Sportastix vzw behoudt het recht om onbetaalde inschrijvingen te annuleren..

+        Nadat Sportastix vzw de betaling ontvangen heeft, krijgt u enkel via mail een bevestiging van betaling.

+        De klant erkent expliciet dat het door hem opgegeven e-mailadres geldt als het adres waarnaar correspondentie rechtmatig toegezonden kan worden.

+        Door de betaling uit te voeren voor de Sportastix-kampen bevestigt u de algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

+        Sportastix vzw behoudt zich het recht voor om geen gevolg te geven aan onnauwkeurige of onvolledige inschrijvingsformulieren.

 

Artikel 3 : Verzakingsbeding

+        In alle gevallen beschikt de klant over een verzakingsrecht voor zijn reservatie van de wettelijk voorziene 14 dagen, te tellen vanaf de datum van inschrijving.

 

Artikel 4 : Annulatie .

+        De situatie m.b.t. COVID-19 en de daarbij horende maatregelen evolueren continu. Mochten bepaalde kampen geannuleerd worden door een verstrenging van de maatregelen, dan ontvangt u een compensatie in de vorm een tegoedbon van het volledige inschrijvingsbedrag of een terugbetaling.

+        Indien het Sportastix-kamp nog niet betaald was, én geannuleerd wordt binnen de 14 dagen na inschrijving, dan kunnen wij de inschrijving kosteloos annuleren.

+        In geval van annulatie wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald onder de hierna bepaalde voorwaarden:

  • §  In geval van ziekte of ongeval: uw schriftelijke aanvraag tot terugbetaling moet ons uiterlijk 5 werkdagen na de start van de ziekte bereiken, samen met een doktersattest.
  • §  Annuleren van het kamp minstens 4 weken voor aanvang van het kamp (€15 administratiekosten)

+        Het onderbreken van een kamp, om welke reden ook, geeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling.

+        Indien het kamp door organisatorische tekortkomingen niet kan doorgaan, wordt het inschrijvingsgeld volledig terugbetaald.

+        In uitzonderlijke omstandigheden of bij te weinig inschrijvingen kan een Sportastix-kamp geannuleerd worden. Wij betalen u het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal terug.

+        Sportastix vzw houdt zich het recht voor een deelnemer te weigeren of een deelnemer tijdens het Sportastix-kamp te verwijderen. (gedrag deelnemer, zindelijkheid, wanbetalingen ouders,...) Wanneer een deelnemer tijdens de Sportastix-week omwille van ontoelaatbaar gedrag wordt geweigerd, zal er niets worden terugbetaald.
Roken is voor elke deelnemer verboden.

 

Artikel 5: Betalingsmodaliteiten

+        Het vermelde inschrijvingsbedrag omvat alle kosten, materiaal, accommodatie, begeleiding, opvang, verzekering, t-shirt, water gedurende de hele dag, een sapje en een gezond 10-uurtje. Een lunchpakket wordt door de deelnemers zelf meegebracht.

+        De klant ontvangt de factuur per mail, dewelke contant betaalbaar is op de vervaldatum op het adres van Sportastix vzw of via betaling op een door Sportastix vzw opgegeven bankrekeningnummer. Klachten aangaande de factuur dienen per aangetekend schrijven en binnen 8 dagen na factuurdatum aan Sportastix vzw te worden gemeld.

 

Artikel 6: Verzekering kinderen

+        Alle deelnemers zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen.

+        Indien een deelnemer schade berokkent aan de locatie, materiaal of andere zaken van derden, dan zal in eerste instantie steeds de familiale verzekering van het kind aangesproken worden.

+        Waardevolle voorwerpen worden meegebracht op eigen risico! Sportastix is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal.

 

Artikel 7: Beëindiging

+        Elke deelnemer ontvangt kort na afloop van het kamp een deelname-attest via mail. Dit attest werd door alle mutualiteiten goedgekeurd waardoor het volstaat dit document binnen te brengen bij uw mutualiteit voor een gedeeltelijke terugbetaling Merk op: Sportastix vult hierdoor tijdens of na de stages geen terugbetalingsformulieren in.

+        Een fiscaal attest (voor kinderen t.e.m. 12 jaar) wordt na afloop van het kamp via mail doorgestuurd of op de laatste dag van het kamp aan de deelnemer meegegeven.

 

Artikel 8 : Bescherming van het Privèleven

+        De adresgegevens van de deelnemers komen terecht in het bestand van Sportastix vzw.

+        Sportastix neemt tijdens de kampen foto’s van de activiteiten en de deelnemers. Deze foto’s kunnen gebruikt worden voor de website, facebook, de brochure en publicitaire doeleinden. Indien u niet wenst dat een foto van uw zoon / dochter hiervoor gebruikt wordt, dient u dit schriftelijk op voorhand te melden. Gelieve hierbij een foto van uw zoon/dochter te voegen zodat we weten om welke deelnemer het gaat. Uiteraard zullen we dit respecteren.

 

Artikel 9 : Algemeenheden

+        De ouders verbinden zich ertoe de medische fiche correct in te vullen. Deze informatie zal correct bewaard worden in de Sportastix-bestanden. Indien deelnemers medicatie moeten innemen dan zorgen de ouders voor een begeleidende brief die meer vertelt over hoe de inname moet gebeuren (en hoeveel).

+        Elke kwetsuur/ziekte wordt onmiddellijk gemeld aan de kampverantwoordelijke die dit noteert in het kampboek of op het sportastixnummer 0496/946258 (Stef De Bruyn) of 0474/309641 (Natacha Fasoul)

+        Gekwetst/ziek bij het begin van de dag? Graag een seintje voor aanvang van het kamp.

 

Artikel 10 : Toepasselijk recht en bevoegdheid

Alle overeenkomsten, inclusief de algemene voorwaarden, alsook de uitvoering ervan zijn onderworpen aan het Belgische Recht. In geval van enige betwisting is het Belgische recht van toepassing en zijn de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement te Antwerpen bevoegd.