Praktisch

Algemeenheden


 • Zoals aangeven op de dagplanning starten de activiteiten om 9 uur. Wees op tijd aanwezig
 • In de kleedkamers verloopt alles steeds rustig en ordevol. Roepen, vuilnis op de grond,… is uit den boze.
 • Alle deelnemers doen mee aan alle activiteiten (tenzij anders weergegeven op de medische fiche).
 • Indien er busverplaatsingen tijdens het kamp aan bod komen dan gebeurt dit op een rustige manier en wordt er niet ‘om het even’ van plaats verwisseld. De veiligheidsafspraken die worden meegegeven door de chauffeurs/trainers/begeleiders dienen strikt nageleefd te worden.

Tijdens de activiteiten


 • De deelnemers dragen steeds aangepaste sportkledij naargelang de weersomstandigheden. Ze zijn voorzien van een reserve-uitrusting en een paar reserveschoenen.
 • Gelieve alle kledij van naamtekens te voorzien.
 • Wanneer de trainer of begeleider spreekt luisteren de spelers.
 • Trainen/bewegen/spelen doen we zoals het hoort: met inzet, enthousiasme en met respect voor elkaar

Tussen de pauzes


 • Tijdens de rustmomenten, of juist voor training wordt er op de voetbalstages niet gevoetbald! De ballen worden enkel gebruikt tijdens de trainingsessies!
 • Tijdens de pauzes moet er effectief gerust worden! Een goede combinatie van inspanning en ontspanning is een must voor een sporter.
 • Drinken is belangrijk.

Materiaal


 • Het materiaal wordt gerespecteerd evenals de accommodatie die ter beschikking staat.
 • Schoenen en ballen worden na gebruik gereinigd buiten de kleedkamers!

Medische Fiche


 • De ouders verbinden zich ertoe de medische fiche tijdig in te vullen op de login-pagina. Indien deelnemers medicatie moeten innemen dan zorgen de ouders voor een begeleidende brief die meer vertelt over hoe de inname moet gebeuren (en hoeveel).
 • Elke kwetsuur/ziekte wordt onmiddellijk gemeld aan de kampverantwoordelijke die dit noteert in het kampboek of op het sportastixnummer ????
 • Gekwetst/ziek bij het begin van de dag? Graag een seintje voor aanvang van het kamp.

Verzekering


 • Alle deelnemers zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen. Ze blijven weliswaar aansprakelijk voor hun eigen daden conform het huisreglement.
 • Sportastix vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enerzijds diefstal of verlies van materiaal van deelnemers en anderzijds lichamelijke of stoffelijke schade berokkend aan een deelnemer door derden.
 • Waardevolle voorwerpen (uurwerken, kettingen,gsm, MP3,…) worden meegebracht op eigen risico! Sportastix is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal.

Varia


 • Het is belangrijk het zwembrevet van uw kind correct in te vullen bij het inschrijven.

Deelnamebewijs


 • Elke deelnemer kan kort na afloop van de stage een deelname-attest downloaden op zijn log-in pagina. U zal ter herinnering een mailtje in uw mailbox zien verschijnen. Dit attest werd door alle mutualiteiten goedgekeurd waardoor het volstaat dit document binnen te brengen bij uw mutualiteit voor een gedeeltelijke terugbetaling. Merk op: Sportastix vult hierdoor tijdens of na de stages geen terugbetalingsformulieren in.

Fiscaal Attest


 • Een fiscaal attest (voor kinderen t.e.m. 12 jaar) wordt automatisch op de login-pagina van de ouders geplaatst na afloop van het kamp.

Annulatie


 • In geval van annulatie wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald onder de hierna bepaalde voorwaarden. Annuleren wegens ziekte met doktersattest. Annuleren van het kamp minstens 4 weken voor aanvang van het kamp (€15 administratiekosten)
 • Het onderbreken van een kamp, om welke reden ook, geeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling.
 • Indien het kamp door organisatorische tekortkomingen niet kan doorgaan, wordt het inschrijvingsgeld volledig terugbetaald.

Foto's


 • Tijdens de kampen worden foto’s genomen. Deze worden op de website van Sportastix geplaatst of kunnen gebruikt worden als ondersteuning van een folder, een affiche of de sportastix Facebook/Instagrampagina. Bij inschrijving gaat men hiermee akkoord.