Privacy

Privacy

Voorwerp

+        Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden door Sportastix vzw op haar site www.sportastix.be. De gebruiker van de site en van diensten die door de site aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.

+        Uw persoonsgegevens worden verwerkt door ( Sportastix, Pastorijstraat 2, 2800 Walem, info@sportastix.be), voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten (direct marketing) op basis van ons gerechtvaardigd belang om sportkampen te organiseren

 

 

Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer

+        Je kan de Sportastix-website op www.sportastix.be vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over de organisatie, artikels en diensten van Sportastix vzw. Je kan artikels e.d. oproepen, bekijken en lezen zonder dat je daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Alleen als je een brochure wil aanvragen, deelnemen aan wedstrijden, bepaalde diensten wil ontvangen (zoals o.a. deelname aan enquêtes, inschrijven op eventuele nieuwsbrieven, commentaar geven op artikelen, blogs, nieuwsitems, foto's); moet je je persoonsgegevens meedelen. Telkens als je persoonlijke informatie verstrekt, zal Sportastix vzw ze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

+        Uw persoonsgegevens worden door Sportastix verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

• om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Sportastix (uitvoering overeenkomst)

• Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (toestemming betrokkene)

+        Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (en opslagen) (verzamelen) (verwerken) :

• Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

• Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer, Rijksregisternummer

• Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

 

 

Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

+        De persoonlijke gegevens die Sportastix vzw verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan enkel geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van Sportastix vzw, die deze informatie nodig hebben om hun functie uit te oefenen. De informatie zal louter voor interne doeleinden worden verwerkt.

+        Sportastix vzw geeft in de regel geen persoonlijke gegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

+        In het uitzonderlijke geval dat Sportastix vzw persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties of bedrijven waar zij mee samenwerkt, bijvoorbeeld bij specifieke evenementen die voor een of meer doelgroepen van Sportastix vzw worden georganiseerd, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of word er uitdrukkelijk om je toestemming gevraagd.

+        Sportastix vzw verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

+        Sportastix bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk ( maximum 5 jaar na laatste gebruik) voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

 

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

In overeenstemming met de gewijzigde wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beschik je over een aantal rechten in verband met de persoonsgegevens. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

+        Je hebt het recht de gegevens die Sportastix vzw over jou geregistreerd heeft in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren.

+        Bovendien kan je op elk moment vragen dat je persoonsgegevens uit het bestand van Sportastix vzw verwijderd worden. Je kan je daarvoor wenden tot info@sportastix.be .

+        Het verzetsrecht verleent je het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van uw persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing.

+        Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

+        Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

+        Sportastix kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 3/12/2018. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

+        Voor meer algemene informatie kan je steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel.